BBB Info - Dixieland Jazz Band

Go to content
Boschstraat  Banjo  Band
Boschstraat Banjo Band Jam Beda Jazz Festval

Tijdens het  Breda Jazz Festival is er de Jazz Banjo Jam. Vanaf Hemelvaartsdag zijn we er dagelijks vanaf 13.00 uur op het terras van Chinees Eethuis Gantau Village, (Tel 076-5208929), Boschstraat 19 in Breda. Om 13:00 uur trappen we af. Afhankelijk van weer, muzikale nablijvers en de publieke belangstelling gaan we graag door tot 18.00 uur, ook op de andere dagen.

Deze banjo jam is in 1988 geinitieerd door de inmiddels overleden Hans de Roon uit Rotterdam. Deze fanatieke ukelele speler heeft in 1988 het plan opgevat om in Breda tijdens het Jazz Festival een eigen banjo jam op te zetten. Dit is een enorm succes geworden en banjoisten uit binnen en buitenland deden hier de afgelopen jaren aan mee.

Veelgestelde vragen

Wie heeft de muzikale leiding?
Niemand. Mede gelet op het gegeven dat we maar 1x per jaar bij elkaar komen, vinden wij dit niet nodig. Desondanks proberen we gezamenlijk de muzikale anarchie binnen de perken te houden.

Waarom zijn jullie nooit in het officiële Festival Programma opgenomen?
Hier staan wij niet om te springen. Wij voelen ons dan namelijk, mochten wij hier ooit voor worden gevraagd, niet tot ons recht komen. Het spontane, ongeorganiseerde en pretentieloze karakter van de band willen we dan ook niet graag inruilen voor een geordend optreden. Los hiervan, gelet op de jarenlange gastvrijheid die we van de mensen van Gantau Village genieten, voelen wij er ook weinig voor het hele circus te verhuizen voor een tijdelijk verblijf op bijvoorbeeld de Grote Markt. Bovendien wordt er door onze vele en trouwe fans op gerekend dat we juist in de Boschstraat acte de présence geven. Aldoende hopen we dan ook nog vele jaren, al of niet als een gedoogorkest, in de luwte van het festival te kunnen spelen.

Kan iedereen komen meespelen?
Zoals bij Tableau de la troupe te lezen is hebben wij inmiddels een vaste groep muzikanten, echter bent u een geoefend en ervaren banjoist dan kunt u zich aanmelden om mee te doen. Meer dan eens werden we overspoeld door tal van aanwaaiers met als resultaat een frontlinie van bijv. 9 man, begeleid door 6 "bassen", 6 wasborden en aanvullend percussiewerk, het kon niet op. Vandaar dat dit gebeuren dan ook gezien moet worden als een reünie met een jamsession karakter. Heft u interesse, mail ons dan via de pagina contact.
Boschstraat Banjo Band Jam Beda Jazz Festival

During the Breda Jazz Festival it is the Jazz Banjo Jam. From Ascension Day we will be back daily from 13.00 hrs on the terrace of the Chinese Eethuis Gantau Village, (Tel 076-5208929), Boschstraat 19 in Breda. At 13.00 hrs we kick off (Le Grand Départ). Depending on the weather, the musical detainees and the public interest, we like to continue until 18.00 hrs; also on the other days!

This banjo jam was initiated in 1988 by passed away Hans de Roon from Rotterdam. In 1988, this fanatic ukulele player conceived the plan to set up his own banjo jam in Breda during the Jazz Festival. This has become a huge success and banjoists from home and abroad have participated in this in recent years.

Frequently Asked Questions

Who is in charge of music?
No one. Partly in view of the fact that we only meet once a year, we do not think this is necessary. Nevertheless, Donna Magermans and Janet Grootoonk in particular regularly try to keep musical anarchy under control.

Why were you never included in the official Festival Program?
Here we are not going to jump. We feel that if we are ever asked for this, we will not be able to do it justice. We don't want to exchange the spontaneous, unorganized and unpretentious character of the band for an orderly performance. Apart from this, given the many years of hospitality that we enjoy from the people of Gantau Village, we also do not feel like moving the entire circus for a temporary stay on, for example, the Grote Markt. Moreover, our many and loyal fans are counting on the fact that we will be making an appearance in the Boschstraat. In doing so, we hope to be able to play in the lee of the festival for many years to come, whether or not as a tolerant orchestra.

Can everyone come and play?
As can be read at Tableau de la troupe, we now have a permanent group of musicians, however if you are an experienced banjo player you can send us an email to join the jam. More than once we were inundated by numerous fans, resulting in a front line of, for example, 9 men, accompanied by 6 "basses", 6 washboards and additional percussion work, it was impossible. That is why this event should be seen as a reunion with a jam session character.
Back to content